Privacyverklaring

Privacyverklaring Verso vzw

Verso vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via:

Verso vzw
Kunstlaan 27/bus 14
1040 Brussel
02/739 10 71
Info@verso-net.be

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op personeelsleden en sollicitanten, op onze klanten, partners en leveranciers, onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten en alle personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten.

Uw persoonsgegevens worden door Verso vzw verwerkt ten behoeve van één of meer van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Ledenadministratie en dienstverlening aan leden.
 • Opdat u zou kunnen deelnemen aan activiteiten van Verso en HRwijs.
 • Verzorgen van opleidingen.
 • Versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Versturen van nieuwsflashes.
 • Versturen van papieren magazine.
 • Voldoen aan de wettelijke verplichting van de subsidiërende overheid.
 • Rekrutering en personeelsbeleid.

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, adres.
 • Gegevens in verband met uw tewerkstelling: naam werkgever, functie.
 • Persoonlijke contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres.
 • Rijksregisternummer.
 • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geslacht.
 • Financiële bijzonderheden in functie van betalingen.
 • Beeldmateriaal dat we hebben gemaakt of verzameld, bijvoorbeeld foto’s van events
  waaraan u deelnam.

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt (bijvoorbeeld via een invulformulier op een website, e-mail of telefonisch contact) of die we via openbare bronnen kunnen raadplegen (bv. internet).

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekken van uw gegevens aan derden-verwerkers

Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden-verwerkers, tenzij:

 • Voor de noodzakelijke bedrijfsvoering (bijvoorbeeld sociaal secretariaat, het opslaan van gegevens in de cloud, CRM-beheerder).
 • Aan externe dienstverleners waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

In beide gevallen maken we met hen de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekken van uw gegevens aan derden-ontvangers

We delen persoonsgegevens potentieel met volgende externe partijen, in functie van specifieke doeleinden:

 • Ledenfederaties (koepels).
 • Partners waarmee we activiteiten organiseren (bijvoorbeeld VDAB of VIVO).
 • Subsidiërende overheden.
 • Externe opleiders of lesgevers.

Met deze derden-ontvangers maken we de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij persoonsgegevens . We verkopen of verhuren deze dus ook nooit voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn

Verso vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor ze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking, zoals:

 • Alle medewerkers van Verso vzw zijn gebonden aan geheimhouding.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Encryptie van de harde schijven van onze laptops.
 • We gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig. We installeerden een firewall.
 • We maken systematisch back ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen en stellen bij waar nodig.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd en kregen duidelijke richtlijnen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van uw persoonsgegevens. U heeft bovendien recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. 

U heeft recht op verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvingen en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons evenwel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van de gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen de verwerking te stoppen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing (via uitschrijfmogelijkheid in e-mails).

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Wij kunnen u vragen u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw vraag.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Verso vzw kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. U vindt de meest actuele versie steeds terug
op onze website: www.verso-net.be.

September 2021